PRIVACYVERKLARING
WTC Tuiltertrappers verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Algemeen

Als WTC Tuiltertrappers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het
opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij
uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact opnemen via de website
https://www.tuiltertrappers.be/contact/ of via het bestuur van de club.

Verwerkingsdoeleinden
WTC Tuiltertrappers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende mogelijke doeleinden en
rechtsgronden:

 • de deelname aan de activiteiten van de vzw (rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van
  een overeenkomst)
 • de afsluiting van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (rechtsgrond:
  wettelijke verplichting van de vzw) (artikel 6 Wet betreffende de rechten van vrijwilligers)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • identiteitsgegevens vrijgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer,
  rijksregisternummer;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de
betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke
intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming
vóór de intrekking daarvan.
Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

Overmaken aan derde partijen
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de
persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • verzekeringen
 • sportfederatie Sporta
 • Vlaamse Wielrijdersbond
 • Inschrijvingen bij georganiseerde ritten
 • RVA
 • Ledenlijst Stad Hasselt

WTC Tuiltertrappers garandeert dat de derde partijen de nodige technische en organisatorische
maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is.

Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden partijen indien de betrokkene ons daarvoor
toestemming geeft.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de
wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan vijf jaar
worden bewaard.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan
laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –
commission@privacycommission.be).